Στο +11,8% οι ασφαλίσεις ζωής


Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Να σταθεροποιηθεί τείνει η ασφαλιστική παραγωγή, που πρώτο εννεάμηνο του 2008 έφτασε στα 2,8 δις καταγράφοντας οριακή μείωση της τάξεως του 1%. Ανοδική πορεία είχαν οι ασφαλίσεις ζωής που διευρύνθηκαν κατά 11,8% και αποτελούν το 46% της συνολικής παραγωγής.
 
Η παραγωγή του κλάδου έφτασε περίπου το 1,3 δισ. €, με το μεγαλύτερο μέρος του οποίου, 874 εκατ. € ή 66,5% του συνόλου, να συγκεντρώνεται στον κλάδο Ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις έφτασαν περίπου τα 267 εκατ. € και μερίδιο επί του συνόλου 20,3% ενώ η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε 104 εκατ. € ή 7,9% της παραγωγής.
Συνολικά, διαπιστώνεται ότι αυξήθηκε η παραγωγή των πρωτασφαλίσεων Ζωής κατά 11,8%, τάση η οποία ακολουθήθηκε από όλους τους επιμέρους κλάδους. Συγκεκριμένα, ο κλάδος Ζωής αυξήθηκε κατά 1,0%, ο κλάδος Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις αυξήθηκε κατά 74,7%, ο κλάδος Υγείας αυξήθηκε κατά 28,0% και ο κλάδος
Διαχείρισης ομαδικών συμβολαίων αυξήθηκε κατά 0,6%.
 
Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών συνολικά μειώθηκαν κατά 10%. Ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά Ζημιών με παραγωγή 718 εκατ. € και 47,7% επί του συνόλου. Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως με 269 εκατ. € και 17,9% επί του συνόλου των κλάδων κατά Ζημιών.
 
Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με 153 εκατ. € (10,2% του συνόλου), οι λοιπές ζημιές αγαθών με 87 εκατ. € (5,8% του συνόλου) και οι ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνης με 60 εκατ. € (4,0% του συνόλου).
 
Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα αυτοκίνητα (αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι συγκεντρώνουν 872 εκατ. € και ποσοστό 57,9% των ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Η μείωσή τους σε σχέση με το εννεάμηνο του 2013 είναι 13,4%.