Ιδιωτική ασφάλιση και για τα συντηρούντα μέλη οικογενειών αλλοδαπών


Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Τα μέλη οικογενειών αλλοδαπών που συντηρούνται από αλλοδαπούς, που έχουν άδεια αορίστου χρόνου παραμονής, θα μπορούν να παίρνουν άδεια παραμονής εφόσον καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία ή έχουν ιδιωτική ασφάλιση και τα μέλη αυτά .

Όπως αναφέρεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών οι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου διάρκειας, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης είναι απαραίτητο «η πλήρης ασφάλιση ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα για εργασία και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον είναι συντηρούμενα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται, αναλόγως του επαγγέλματος που ασκούν, αντίστοιχα με τους ημεδαπούς. Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα για τους λοιπούς λόγους μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς»


Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να διατηρεί την οικογενειακή σχέση με τα συντηρούμενα μέλη της οικογένειάς του και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις». Ετσι το μέλος οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που επιθυμεί να ανανεώσει την άδεια διαμονής του, θα πρέπει να καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος. Εν προκειμένω, επειδή ο συντηρών δεν εργάζεται, προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημα ανανέωσης συντηρούμενου μέλους με ιδιωτική ασφάλιση, ομοίως θα πρέπει να προσκομισθεί και από τον συντηρούντα.